Buy Deck

You can paste a text version of the decklist from MTG Arena into this field and import it.

Other decks in the tournament

Recent similar decks

Tournament Path

Rank: 3
Record: 10-3-1
Points: 28

Round Opponent Decklist Result
Round 1 Haruki Kanayama Mono-Blue Tempo Keisuke Naitou won 2-1-0
Round 2 Shunichi Nakajima Rakdos Reanimator Keisuke Naitou won 2-1-0
Round 3 Toru Saito Selesnya Toxic Keisuke Naitou won 2-0-0
Round 4 Haruki Usui Jund Midrange Keisuke Naitou won 2-0-0
Round 5 Sangjoon Kong Mono-Red Aggro Keisuke Naitou won 2-1-0
Round 6 takahiro ishikawa WUBG Mill Keisuke Naitou won 2-0-0
Round 7 Shigeki Kimura Rakdos Reanimator Keisuke Naitou won 2-1-0
Round 8 Takeshi Ozawa Grixis Midrange Takeshi Ozawa won 2-0-0
Round 9 Hideki Yoshioka Esper Legends Hideki Yoshioka won 2-1-0
Round 10 Kento Izumi Jund Midrange Keisuke Naitou won 2-1-0
Round 11 Rei Sato Selesnya Toxic 0-0-3 Draw
Round 12 Yuya Hosokawa Mono-Red Aggro Keisuke Naitou won 2-0-0
Round 13 Marei Okamura Mono-White Midrange Keisuke Naitou won 2-0-0
Round 14 Rei Sato Selesnya Toxic Rei Sato won 2-1-0